2. MATERIAŁY


Przedmiotem zamówienia 2017/11/07/01 jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów niezbędnych do wytworzenia światłowodów.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Wykaz dostaw
Data publikacji ogłoszenia: 07.11.2017 r.

UWAGA! Aktualne ogłoszenie
2017-12-06 - W ogłoszeniu doprecyzowano podpunkt 7 w punkcie III - Tryb zamówienia : "Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości nie wyższej niż 90 % zaoferowanej przez wykonawcę całkowitej ceny ofertowej brutto za wykonanie zamówienia. Warunkiem udzielenia zaliczki będzie wystąpienie przez wykonawcę z wnioskiem o zaliczkę wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art 777 § 1 k.p.c. (obejmującego obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 100 % wartości wypłaconej Wykonawcy zaliczki w terminie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia) lub wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, weksel in blanco lub innej równoważnej. Wypłatę zaliczki dla Wykonawcy warunkować będzie przedłożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub wniesienie stosownego zabezpieczenia."
Załączono aktualny plik z zapytaniem ofertowym: "AKTUALNE ZAPYTANIE OFERTOWE 06.12.2017"

Załączniki:
NIEAKTUALNE ZAPYTANIE OFERTOWE
AKTUALNE ZAPYTANIE OFERTOWE 06.12.2017
Data publikacji ogłoszenia: 06.12.2017 r.

Wynik
Data publikacji: 12.12.2017 r.

Przedmiotem zamówienia 2017/11/21/1 jest dostawa materiałów optoelektronicznych do prac badawczych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Wykaz dostaw
Data publikacji ogłoszenia: 21.11.2017 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 06.12.2017 r.