1. APARATURA


Przedmiotem zamówienia 2017/09/28/02 jest wynajem w ramach projektu specjalistycznej aparatury do wytwarzania preform na światłowody specjalne ze szkła krzemionkowego i szkieł high silica o obniżonej zawartości wody.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 28.09.2017 r.

UWAGA! Aktualne ogłoszenie
W ogłoszeniu zmieniono:
Plik z zapytaniem ofertowym, które zawierało błędy edytorskie w danych Zamawiającego.
Załączono aktualny plik z zapytaniem ofertowym "AKTUALNE ZAPYTANIE OFERTOWE DN.02.11.2017"
Załączniki:
AKTUALNE ZAPYTANIE OFERTOWE DN. 02.11.2017
Data publikacji ogłoszenia: 02.11.2017 r.

UWAGA!
W ogłoszeniu zmieniono:
  1. Dodano punkt w dziale III. Tryb zamówienia:
    7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości nie wyższej niż 90 % zaoferowanej przez wykonawcę całkowitej ceny ofertowej brutto za wykonanie zamówienia. Warunkiem udzielenia zaliczki będzie wystąpienie przez wykonawcę z wnioskiem o zaliczkę wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art 777 § 1 k.p.c. (obejmującego obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 100 % wartości wypłaconej Wykonawcy zaliczki w terminie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia) lub wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego lub innej równoważnej. Wypłatę zaliczki dla Wykonawcy warunkować będzie przedłożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub wniesienie stosownego zabezpieczenia.”

  2. Poprawiono omyłkę pisarską w dziale IV. Termin wykonania zamówienia:
    z 31.09.2018 na 30.09.2018

  3. W związku ze zmianami przedłużono termin składania ofert na 13.11.2017
Załączono aktualny plik z zapytaniem ofertowym "Zapytanie ofertowe dn.26.10.2017"
Załączniki:
Zapytanie ofertowe dn.26.10.2017
Data publikacji ogłoszenia: 26.10.2017 r.

Wynik postępowania
Załączniki:
Wybór oferty
Data publikacji ogłoszenia: 17.11.2017 r.